Prilagodba

Zbrinjavanje otpada

  Komunalac         02.11.2018.
Zbrinjavanje otpada

Tvrtki Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Grubišnog Polja.

Obavještavamo Vas da će Komunalac d.o.o., Grubišno Polje krenuti novim načinom pružanja usluge i naplate odvoza komunalnog otpada sa područja Grada Grubišnog Polja.

Razdoblje prilagodbe na novi način odvoza otpada i naplate odvoza otpada trajat će dok se ne steknu uvjeti, odnosno kada se završi čipiranje svih kanti za mješani komunalni otpad (zelene kante).

U tom razdoblju Komunalac će uslugu obavljati kao i do sada, a naplaćivat će se samo fiksni dio cijene usluge i otpad odvoziti po dosadašnjem rasporedu.

Navedeno je posljedica Primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N/N 94/13, 73/17),  Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom  i  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada  ( Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja 1/18).

Namjera ovih propisa smanjenje količina odloženog otpada sukladno Uredbama EU. Sukladno tome količine miješanog komunalnog otpada moraju se do 2023. godine smanjiti za 50 % u odnosu na odloženi otpad u 2015. godini jer će Grad Grubišno Polje morati plaćati naknadu za sve količine koje premašuju te okvire.

Stoga apeliramo na svijest građana o potrebi razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada jer ćemo na taj način Gradu smanjiti nepotreban trošak, a i smanjit ćemo količinu otpada. U protivnom bit ćemo primorani naplaćivati Ugovorne kazne propisane Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja (Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja 1/18).

Napominjemo da je sukladno navedenoj Uredbi i Odluci Gradskog vijeća Grada Grubišnog Polja Komunalac d.o.o. dužan svaka dva tjedna prikupljati miješani komunalni otpad koje će se odlagati u postojeće Zelene posude sa logom Komunalca d.o.o. Biorazgradivi otpad Komunalac d.o.o. je dužan prikupljati jednom tjedno, dok će se reciklabilni komunalni otpad (ŽUTE posude) prikupljati jednom mjesečno. Isto tako Komunalac će organizirati i odvoz glomaznog otpada jednom godišnje.

Apeliramo na građane da svi koji su mogućnosti biorazgradivi komunalni otpad zbrinjavaju na svojim okućnicama u komposterima ili na drugi prikladan način te tako utječu na smanjenje količine otpada.

Da bismo stimulirali takav način zbrinjavanja biorazgradivog otpada građana Komunalac d.o.o. se je odlučio da takav način stimulira umanjenjem fiksnog dijela cijene komunalne usluge za 20%. Tako će korisnici takve usluge bez odlaganja biorazgradivog otpada uz korist od takvog otpada koji će im služiti za BIO gnojidbu dobiti i manji račun.

Svjesni smo da poskupljenje računa za usluge odlaganja komunalnog otpada nije popularna mjera, ali ovdje valja istaći da je dosadašnji cjenik bio u primjeni od 2010. godine i da smo imali cijenu koja je bila jedna od najnižih u RH, a ovo povećanje cijene koliko god nepopularno bilo posljedica je navedenih propisa. Naime bitno je ovdje istaći da  je „fiksni dio cijene“ onaj iznos iz kojeg se po Uredbi pokriva je obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. To drugim riječima znači da bez obzira koliko puta Vi mjesečno posude za otpad predali, Komunalac d.o.o. je u obvezi 7 puta mjesečno proći pokraj vaše kuće te se time osigurava redovitost i kvaliteta usluge.

Izračun cijene izračunava po formuli.

CIJENA SA SAKUPLJANJEM BKO:

C = CMJUS + ( (JCVM x BPM) x U) + UK

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

CMJUK – cijena obvezne minimalne javne usluge sa vlastitim kompostištem

CMJUS – cijena obvezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem BKO

JCVM – jedinična cijena za pražnjenje zaduženog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika

UK – ugovorna kazna

Procjena iznosa prosječnog računa

Primjer izračuna cijene sa sakupljanjem biootpada za kućanstvo sa jednim odvozom mjesečno

bez ugovorne kazne

C = CMJUK + ( (JCVM x BPM) x U) + UK

Cijena =41,66+(3,60x1)x1 = 45,26 mjesečno bez PDV-a

Primjer izračuna cijene bez sakupljanjem biootpada za kućanstvo sa jednim odvozom mjesečno

bez ugovorne kazne

C = CMJUS + ( (JCVM x BPM) x U) + UK

Cijena =33,33+(3,60x1)x1 = 36,93 mjesečno bez PDV-a

Napomena: PDV na cijenu obvezene minimalne usluge, kao i na cijenu pražnjenja spremnika iznosi 13%.

Ističemo da će vozila Komunalca d.o.o. pored svake kuće prolaziti jednom tjedno za biorazgradivi otpad i 2 puta mjesečno za miješani otpad, no isto tako korisnik usluge ne mora otpad iznositi svaki tjedan. Ukoliko bude selektirao otpad korisnik će moći sakupljanje miješanog otpada smanjiti na minimalnu mjeru, te stoga apeliramo da korisnici ne iznose miješani komunalni otpad dok posuda nije puna.

Za svako pražnjenje posude miješanog komunalnog otpada korisnik će plaćati cijenu od 3,60 kn plus PDV. Ostalo prikupljanje osim miješanog komunalnog otpada se ne naplaćuje.

Evidencija broja pražnjenja  spremnika vršit će se putem transpondera (čipova) na spremnicima i čitača koji omogućava bilježenje broja pražnjenja zelenog spremnika.

Analiza vode na deponiji_05_19.pdfAnaliza vode 03_20.pdfIspitni izvještaj voda na deponiji_08_2020_.pdfAnaliza vode na deponiji 09_2020.pdf
Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.