O poduzeću

Poduzeće VODOVOD Grubišno Polje osnovano je dana 05.04.2016. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge sa sjedištem na adresi Grubišno Polje, I.N.Jemeršića 37 c. Društvo je upisano pod MBS 010098063 rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru br. Tt-16/1034-4 od 05.04.2016. Osnivač je GRAD GRUBIŠNO POLJE s temeljnim kapitalom od 1.975.100,00 kn. Članovi nadzornog odbora su Mirjana Černi, Zdravko Rizman i Zvonimir Biondić. Direktor poduzeća je Ivan Vereš.


Sve informacije i odluke o vodnim uslugama VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. koje su prenesene Planom podjele Komunalca d.o.o. na VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. možete naći na stranicama http://www.komunalac-gp.hr/vijesti.php

CIJENE VODNIH USLUGE

FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA ( kn/mjesečno ) KUĆANSTVA I STAMBENI PROSTORI GOSPODARSTVO
VODA I ODVODNJA VODA VODA I ODVODNJA VODA
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODOOPSKRBE 10,00 10,00 20,00 20,00
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE ODVODNJE 2,00 0,00 2,00 0,00
UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE ODVODNJE BEZ PDV-a 12,00 10,00 22,00 20,00
PDV 13% 1,56 1,30 2,86 2,60
SVEUKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA 13,56 11,30 24,86 22,60

CIJENE VODNIH USLUGA ( kn/m3 varijabilni dio ) KUĆANSTVA I STAMBENI PROSTORI GOSPODARSTVO
VODA I ODVODNJA VODA VODA I ODVODNJA VODA
OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE 5.08 5.08 9.23 9.23
OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE 1,20 0,00 1,20 0,00
UKUPNI DIO OSNOVNE CIJENE PDV-a 6,28 5,08 43 20,00
PDV 13% 0,82 0,66 1,36 1,20
NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 2,85 2,85 2,85 2,85
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA 1,35 1,35 1,35 1,35
NAKNADA ZA RAZVOJ 0,40 0,40 0,40 0,40
SVEUKUPNI VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA 11,70 10,34 16,39 15,03

CIJENA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE KUĆANSTVA I STAMBENI PROSTORI
VODA I ODVODNJA VODA
OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE 3,05 3,05
OSNOVNE CIJENE VODE USLUGE JAVNE ODVODNJE 1,20 0,00
UKUPNO DIO OSNOVNE CIJENE BEZ PDV-a 4,25 3,05
PDV 13% 0,55 0,40
NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 2,85 85
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA 1,35 1,35
NAKNADA ZA RAZVOJ 0,40 0,40
SVEUKUPNI VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA 9,40 8,05

AKTUALNO


Na temelju članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), te članka 42. Izjave o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., u skladu s Planom podjele trgovačkog društva donosi

Odluku kojom se preuzimaju OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA..

Grubišno Polje. 26.09.2016.


Na temelju clanka 34. Statuta trgovackog društva Komunalca d.o.o. , Grubišno Polje i clanka 42. Izjave o osnivanju trgovackog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. odnosno društva nastalog izdvajanjem vodnih djelatnosti iz Komunalca d.o.o. direktor društava Ivan Vereš, dana 23..rujna 2016. godine donosi:

ETICKI KODEKS ZA RADNIKE VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o..

Grubišno Polje. 26.09.2016.


Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16). i članka 42. Izjave o osnivanu trgovačkog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., direktor VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. dana 19. lipnja 2017. donosi

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Grubišno Polje. 26.06.2017.


Izvješće o radu društva VODOVOD-GRUBIŠNO POLJE d.o.o. za 2016. godine

Izvješće o radu društva VODOVOD-GRUBIŠNO POLJE d.o.o. za 2016. godine.

Grubišno Polje. 31.07.2017.Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 42. Izjave o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., direktor VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. donosi:

PLAN NABAVE VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. za 2016. GODINU.

Grubišno Polje. 17.06.2016.


Temeljem članka 80. stavak 2. tačka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16) VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

  • Cvjećarsko pogrebni obrt "Ivančica", Grubišno Polje, Vilka Ničea 11
  • Rizman d.o.o. Mali Zdenci, A. Mihanovića 48
OBAVIJEST U SVEZI SA ČLANKOM 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16 ).

Grubišno Polje. 24.08.2016.


Na temelju clanka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i clanka 42. Izjave o osnivanju trgovackog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., direktor VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. donosi:

IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. za 2016. GODINU.

Grubišno Polje. 21.12.2016.


Na temelju clanka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 42. Izjave o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., direktor VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. donosi:

PLAN NABAVE VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. za 2017. GODINU.

Grubišno Polje. 23.01.2017.


Registar ugovora javna nabava rujan 2017.

Registar ugovora rujan 2017..

Grubišno Polje. 13.10.2017.


Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 42. Izjave o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., direktor VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. donosi:

Izmjene i dopune plana nabave 2017..

Grubišno Polje. 24.11.2017.


Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N/N 101/17), direktor VODOVODA GRUBIŠNO POLJE d.o.o. donosi:

Plan nabave za 2018..

Grubišno Polje 01.02.2018.
Objava Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14) koji se primjenjuje na tijela javne vlasti koja to svojstvo imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja sa danom 15.12.2016..

Grubišno Polje. 21.12.2016.


Evidencija ugovora za 2016. godinu

Evidencija ugovora za 2016..

Grubišno Polje. 16.03.2017.


Evidencija ugovora za 2017. godinu

Evidencija ugovora za 2017..U 2017. godini nije bilo donacija

.

Grubišno Polje. 10.04.2017.Kontaktirajte nas.

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.

GRUBIŠNO POLJE, HR

I.N.Jemeršica 37c

+385 43 485 006

vodovod@vodovod-gp.hr